Monitor Sociaal-Economische Dynamiek
Onder andere ten behoeve van de omgevingsvisie van gemeenten bestaat behoefte aan een instrument dat aangeeft hoe het er met het wonen en werken in een gemeente in brede zin voorstaat en welke kant het uitgaat. Daartoe heeft Bureau Louter de 'Monitor Sociaal-Economische Dynamiek' ontwikkeld. In de monitor komen ontwikkelingen op het gebied van economie, demografie, arbeidsmarkt, woningmarkt en welvaart aan de orde. Gezamenlijk geven deze een beeld van de 'sociaal-economische dynamiek'. Voor 25 indicatoren zijn ontwikkelingen in de tijd gevolgd voor de periode 2005-2018 en soms voor een wat kortere periode, wanneer niet over alle jaren gegevens beschikbaar waren. In tabel 1 staat een overzicht van de indicatoren. In de monitor komen aan de orde demografische ontwikkelingen, participatie op de arbeidsmarkt, het opleidingsniveau van de beroepsbevolking, werkloosheidsindicatoren, woningprijzen, het gemiddeld inkomen en de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen. Geel gemarkeerd zijn tien kernindicatoren aan de hand waarvan een totaalscore is opgesteld voor de sociaal-economische dynamiek. De scores zijn bepaald voor alle 355 gemeenten in Nederland. Voor de kernindicatoren moet gelden dat in ieder geval voor de jaren 2005 tot en met 2018 een score kon worden vastgesteld.

Tabel 1 Overzicht indicatoren in Monitor Sociaal-Economische Dynamiek

Voorbeeld Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Delft

Wij kunnen voor uw gemeente en Monitor Sociaal-Economische Dynamiek opstellen voor €2.500,= Exclusief BTW.

Mocht u belangstelling hebben of vragen hebben, neem dan contact met ons op (peter@bureaulouter.nl).