Economische Toplocaties 2019

Als special topic dit jaar een gloednieuwe ranglijst van gemeenten met de sterkste MKB-economie: in welke gemeenten is het MKB (bedrijven tot vijftig werkzame personen) het sterkst vertegenwoordigd in termen van arbeidsplaatsen en toegevoegde waarde.

Ranglijst Sterkste MKB-gemeenten 2019

Son en Breugel is de nieuwe nummer één op de gemeentelijke ranglijst van economische prestaties, het stadsgewest Amsterdam is de regio met de hoogste economische prestaties. Ook dit jaar verschijnt weer het onderzoek 'Economische Toplocaties', deze keer met twee special topics, namelijk de 'monitor sociaal-economische dynamiek' en 'economische prestaties van het midden- en kleinbedrijf.'

Ranglijst Economische Toplocaties 2019
Informatie Economische Toplocaties 2019
Bestel nu Economische Toplocaties 2019
Bureau Louter verricht studies op het terrein van Ruimtelijke Economie. Centraal daarbij staan ‘monitoring’ (hoe verloopt de economische ontwikkeling van gebieden), ‘benchmarking’ (hoe goed zijn de economische prestaties van een gebied vergeleken met andere gebieden) en ‘prognoses’ (welke economische ontwikkelingen zijn er te verwachten voor een gebied). Prognoses worden gemaakt met behulp van in eigen beheer ontwikkelde rekenmodellen. De verkregen kennis over ruimtelijk-economische ontwikkelingen wordt mede omgezet in adviezen aan overheden en kan worden gebruikt ten behoeve van contra-expertises.
 
Regelmatig bieden wij nieuwe, gratis te gebruiken tools aan op onze website. Om u daarvan op de hoogte te stellen kunnen wij u eventueel berichten sturen. Indien u dat wenst kunt u op onderstaande button drukken.
Stuur mij berichten over nieuwe tools/producten van Bureau Louter
 
Ik verleen Bureau Louter toestemming voor het aan mij/ons sturen van berichten
per e-mail over nieuwe tools/producten.
Voornaam:
Tussenvoegsel(s):
Achternaam:
Bedrijf/organisatie [i]Eventueel ook: 'Particulier':
Email:
 

Op de homepage staat een privacyverklaring met informatie wat wij met uw gegevens doen. Uiteraard heeft u bij elk bericht de mogelijkheid weer uit te schrijven.
NIEUWS
Monitor Sociaal-Economische Dynamiek
Bureau Louter heeft een nieuwe tool ontwikkeld: de Monitor Sociaal-Economische Dynamiek. Onder andere ten behoeve van de omgevingsvisie van gemeenten bestaat behoefte aan een 'quick-scan' die aangeeft hoe het er met het wonen en werken in een gemeente in brede zin voorstaat en welke kant het uitgaat. Dit nieuwe instrument van Bureau Louter Bureau Louter voorziet daarin.

Klik hier voor informatie over de Monitor Sociaal-Economische Dynamiek.

Regelmatig maakt Bureau Louter ranglijsten voor regio's, gemeenten of buurten. Hieronder staan enige voorbeelden:

  • Ranglijst gemeentelijke sociaal-economische dynamiek
  • Ranglijst beste woongemeenten 2019
  • Ranglijst economische prestaties binnensteden
  • Ranglijst woonaantrekkelijkheid binnensteden
  • Ranglijst economische prestaties stationslocaties
  • Ranglijst brede welvaart

Hieronder staan enkele tools waar u zelf mee aan de slag kunt:

Verschenen sinds 2013 (selectie)

Binnenstadsprofiel Groningen
Economische potenties ontwikkellocaties Groningen
UWV-prognoses zelfstandigen
Prognoses werkgelegenheid naar woonregio
UWV Regioschetsen arbeidsmarkt
UWV Regionale arbeidsmarktprognoses
Perspectieven Kennispark Haarveld Roden
Marktpotentie Ossebroeken 2, Beilen
Economische perspectieven Noordenveld
Binnenstadsprofiel Veenendaal
Binnenstadsprofiel Maastricht
Economisch profiel Drimmelen
Woonaantrekkelijkheid Terneuzen
Binnenstadsprofiel Enschede
Economische toplocaties 2018
Wonen en werken in binnensteden
Effecten verdubbeling N33
Marktpotentie Rooseveltstraat Leiden
Woonaantrekkelijkheid Tholen
UWV Arbeidsmarktprognoses 2018
Arbeidsmarkt Stedendriehoek Noord-Veluwe
Economische betekenis European Patent Office
Gemeentelijke prestaties in de bouwsector
Economie van de Duin- en Bollenstreek
Woonaantrekkelijkheid van Maastricht
Bedrijventerreinen in Zoetermeer
Bijstand in Zwolle
Economische Toplocaties 2017
Maritiem cluster Werkendam
Bedrijventerreinen Woerden
Herindeling Vijfheerenlanden
Innovatieve bedrijven in Delft
Marktanalyse Ossebroeken 2
Bedrijventerreinenanalyse Zuid-Drenthe
Bouwdynamiek in Nederland, 2002-2016
Arbeidsmarktanalyse Noordoostpolder
Relatiepatronen Noord-Groningen
Economische toplocaties 2016
Regioprofielen Cobouw
De staat van Flevoland
Het aerospace cluster in Zuid-Holland
Bedrijvenpark De Rotbrink Ommen
Marktonderzoek ROC Mondriaan
Economische Agenda Katwijk
Economische toplocaties 2015
Bestuurlijke heroriëntatie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Prognoses ruimtebehoefte Assen tot 2025
Prognoses vraag naar bedrijventerreinen Fryslân
De economie van de Duin- en Bollenstreek
De economie van Katwijk
Bijdragen Economische Verkenning Rotterdam 2015
Prognoses vraag naar bedrijventerreinen Emmen
Economische toplocaties 2014
Bedrijventerreinen in Oost-Groningen
Bedrijventerreinen in Eemsdelta
Bedrijventerreinen in Eemsdelta (samenvatting)
Interregionale relatiepatronen Leiden
Waar willen we wonen 2013
De arbeidsmarkt voor MBO techniek in Haaglanden
De arbeidsmarkt van de Stedendriehoek
Marktanalyse Plantage Middenlaan 52 Amsterdam
Delft in regionaal perspectief
Behoefteraming bedrijventerreinen Drenthe tot en met 2030
Het regionale en lokale klimaat voor ruimtelijke investeringen
De arbeidsmarkt van de Leidse regio
(Top)sectoren in Zuidwest-Nederland
Economische toplocaties 2013
Relatiepatronen Hardenberg-Zwolle
De regionale arbeidsmarkt voor technici tot 2017
ICT in Zuid-Holland
Het Life & Health cluster in Nederland
Kennis maken met de Leidse regio
Logistiek in Zuidwest-Nederland
Vestigingsklimaatmonitor Limburg
Waar een WIL is, is een weg
 

Bestellen publicaties Bureau Louter.
Een deel van onze publicaties kunt u bestellen via een webwinkel. Zie voor een overzicht 'Bestellen rapporten' in de linker menubalk.

‘Peter Louter’ op Internet
Wanneer u op Google zoekt naar ‘Peter Louter’, zult u veel berichten van of over mijn naamgenoot uit Volendam vinden. Verwart u mij alstublieft niet met hem. De standpunten die hij op allerlei plaatsen op internet naar buiten brengt zijn niet de mijne.

Activiteiten Bureau Louter

Benchmarken Benchmarken
Bureau Louter heeft de beschikking over een grote database over tal van ruimtelijk-economische thema's: in ieder geval op gemeentelijk niveau, maar in een aantal gevallen ook op lagere ruimtelijke schaalniveaus zoals buurten, postcodes, tot bestanden met individuele waarnemingen. Op basis van deze bestanden kan een gebiedsindeling naar keuze worden gemaakt waardoor de positie van een gebied (regio, gemeente, buurt) ten opzichte van een 'benchmarkgroep' kan worden bepaald, vaak ook met een vergelijking door de tijd. Daardoor wordt direct duidelijk waar de sterke en zwakke punten van het gebied liggen.

Economische prestaties Economische prestaties
Al vele jaren stelt Bureau Louter jaarlijks een ranglijst van gemeenten op naar hun economische prestaties (in opdracht van Elsevier Weekblad). Deze is gebaseerd op 41 indicatoren, die worden gevolgd vanaf het jaar 2000. Het daaruit resulterende 'economisch rapport' vormt samen met diverse andere indicatoren een vitaliteitscan.

Woonaantrekkelijkheid Woonaantrekkelijkheid
Al een aantal jaar maakt Bureau Louter in opdracht van Elsevier Weekblad een ranglijst van gemeenten naar hun woonaantrekkelijkheid, gebaseerd op 100 indicatoren. De resultaten daarvan worden samengevat in een woonaantrekkelijkheidscan.

Lokale/regionale prognoses Prognoses ruimtevraag
Al vele jaren stelt Bureau Louter prognoses op voor de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen, de vraag naar bedrijventerreinen en de vraag naar kantoorruimte. Sinds kort is daar een prognosemodel voor de vraag naar winkelruimte aan toegevoegd. Samen met Grontmij, dat de vraag naar ruimte voor toerisme en recreatie heeft bepaald, is recentelijk bijvoorbeeld onderzocht wat de gemeente Assen de komende tien jaar te wachten staat wat betreft de ruimtevraag. Daarin is ook ingegaan op transformatievraagstukken (noodzakelijke sloop of functiewijziging van gebouwen, met name kantoorpanden en winkelpanden).

Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen
Al vele jaren stelt Bureau Louter prognosemodellen voor vraag en aanbod op de markt voor bedrijventerreinen. Dit zijn statistisch goed onderbouwde, realistische prognoses, gebaseerd op in eigen beheer ontwikkelde prognosemethodieken. Juist door de realiteitszin waar Bureau Louter bij het opstellen van de prognoses uitgaat, is het aantal opdrachten van dit type recentelijk sterk gegroeid. Hierdoor kan ook de haalbaarheid van het huidige aanbod tegen het licht worden gehouden en daar waar nodig aangepast worden.

Kantoorruimte Kantoorruimte
In onderzoek voor de Rijksgebouwendienst heeft Bureau Louter al tien jaar geleden gewaarschuwd voor de dreigende grote overschotten op de kantorenmarkt. Toen en nu gaat Bureau Louter uit van realistische prognoses, waarbij er voor sommige gebieden nog wel degelijk kansen bestaan, maar in andere gebieden vooral aandacht zal moeten worden besteed aan transformatieprocessen (een functiewijziging van gebouwen of sloop).

Winkelruimte Winkelruimte
In onderzoek voor de gemeente Assen heeft Bureau Louter recentelijk een prognosemodel voor de vraag naar winkelruimte (gemeentelijk en binnengemeentelijk ontwikkeld), waarbij met een groot aantal aspecten die van belang zijn rekening is gehouden (op basis van geavanceerde statistische methoden en technieken). Aan de hand van dit rekenmodel kan worden ingeschat welke gemeenten voor de grootste uitdagingen komen te staan en in welke delen van de gemeente de grootste klappen zullen vallen.

Arbeidsmarkt Arbeidsmarkt
Mede aan de hand van het in eigen beheer ontwikkelde AREA-model stelt Bureau Louter al vele jaren prognoses voor vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op middellange termijn op (een termijn van 4 tot 5 jaar). Doordat van het gemeentelijke niveau wordt uitgegaan kunnen naar keuze relevante arbeidsmarktgebieden worden samengesteld. Men 'zit dus niet vast' aan bijvoorbeeld de huidige indeling in 35 arbeidsmarktgebieden, die soms hoogst ongelukkig is voor de individuele gemeenten die er binnen vallen.

Verklarende modellen Verklarende modellen
Bureau Louter heeft zeer veel ervaring (al sinds de jaren tachtig) met het opstellen van verklarende modellen op laag ruimtelijk schaalniveau (bijvoorbeeld gemeenten). Aan de hand van dergelijke modellen kan worden bepaald welke factoren bepalend zijn voor lokale/regionale verschillen in economische prestaties en ontstaat dus een beeld 'aan welke knoppen men kan draaien'.

Lokale verschillen in aantal starters Lokale verschillen in aantal starters
Bureau Louter heeft de beschikking over een gegevensbestand met het aantal starters, onderverdeeld naar tien economische sectoren, per gemeente voor de jaren 1996 tot en met 2014. Recentelijk heeft Bureau Louter een model ontwikkeld waarmee lokale verschillen in het aantal starters worden verklaard. Daardoor wordt ook duidelijk of het aantal starters in een gemeente hoger of lager is dan zou worden verwacht op basis van de kenmerken van die gemeente. Daar waar sprake is van een lager dan verwacht aantal starters is sprake van onderbenutting van de mogelijkheden.

Lokale verschillen in werkgelegenheid Lokale verschillen in werkgelegenheid
Al sinds de jaren negentig stelt Bureau Louter statistische rekenmodellen op om verschillen in arbeidsplaatsen per inwoner op gemeentelijk niveau te verklaren uit diverse 'locatiefactoren'. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar vijftien economische sectoren. Tussen die economische sectoren bestaan grote verschillen in het type omgevingskenmerken dat van invloed is op het aantal arbeidsplaatsen. Die inzichten leveren de gemeenten achtergrondinformatie over de kansrijkheid van het stimuleren van bepaalde typen economische activiteiten. Ook wordt in één oogopslag duidelijk in welke economische sectoren men beter en in welke minder goed presteert dan op grond van de kenmerken van een gemeente verwacht zou worden.

Verklarend model voor woningprijzen Verklarend model voor woningprijzen
Bureau Louter heeft een statistisch model ontwikkeld om verschillen in woningprijzen (van individuele woningen) te verklaren uit kenmerken van de woning zelf, kenmerken van de directe woonomgeving en regionale verschillen in economische kracht en arbeidsmarktperspectief. Daaruit wordt duidelijk welke factoren verschillen in woningprijzen bepalen: wat is bijvoorbeeld het effect van een versterking van de regionale economie en wat is bijvoorbeeld het effect van voorzieningen en groen op de woningprijzen?

Intergemeentelijke relatiepatronen Intergemeentelijke relatiepatronen
Om te komen tot effectieve bestuurlijke samenwerking vormt inhoudelijke kennis van zaken een belangrijke voorwaarde. Bureau Louter heeft jarenlange ervaring met het blootleggen van relaties op het gebied van de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de markt voor allerlei typen voorzieningen (bijvoorbeeld winkelen en onderwijs). Onlangs zijn onder andere een uitvoerige analyse uitgevoerd voor de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bij dat laatste onderzoek is samengewerkt met Think Public Advies, dat is gespecialiseerd in de organisatorische en financiële aspecten van bestuurlijke samenwerkingsverbanden.


Voor het laatst bijgewerkt op 3 december 2019 door Pim van Eikeren en Peter Louter.