Terug naar vorige pagina

Lijst van figuren in de Economische Monitor Zuid-Holland

FiguurnummerThema’s/Titel figuur
  
 Ruimtelijk-economisch beleid
Figuur 1.1Ruimtelijk beleid Nota Ruimte
Figuur 1.2Beleidsnotitie ‘Pieken in de Delta’ (Prioriteiten Zuidvleugel)
  
 De conjunctuur
Figuur 2.1Ontwikkeling wereldeconomie en wereldhandel 1993-2005
Figuur 2.2Ontwikkeling economie Nederland en aantal landenblokken 1993-2005
Figuur 2.3Groei EU15 Bruto Binnenlands Product 1982-2005
Figuur 2.4Ontwikkeling werkgelegenheid Nederland per sector 1995-2007
Figuur 2.5Ontwikkeling beroepsbevolking Nederland naar opleidingsniveau 1996-2007
  
 Economische vitaliteit
Figuur 3.1Economische prestaties NUTSII-regio’s, 1995-2001
Figuur 3.2Economische prestaties NUTSIII-regio’s, 1995-2001
Figuur 3.3Economische prestaties Zuid-Hollandse gemeenten, 2003
  
 Economisch profiel
Figuur 4.1Stuwende bedrijvigheid internationaal vergeleken, 2001
Figuur 4.2Relatieve vertegenwoordiging economische sectoren Zuid-Holland, 2003
Figuur 4.3Relatieve vertegenwoordiging economische sectoren Corop-gebieden, 2003
Figuur 4.4Toegevoegde waarde per inwoner, regionaal 2001
Figuur 4.5Arbeidsproductiviteit, regionaal 2001
Figuur 4.6aAantal hoofdkantoren, regionaal 2001
Figuur 4.6bOmzet hoofdkantoren, regionaal 2001
Figuur 4.7Inkomen per inwoner, regionaal 2000
Figuur 4.8Kaart werkgelegenheidsdichtheid, Zuid-Holland 2003
Figuur 4.9Kaart werkgelegenheidsfunctie, Zuid-Holland 2003
  
 Economische ontwikkeling
Figuur 5.1Ontwikkeling Bruto Regionaal Product per inwoner binnen EU15, 1995-2001
Figuur 5.2Toegevoegde Waarde per inwoner, Corop-gebieden 1977-2002
Figuur 5.3Toegevoegde waarde, arbeidsvolume en inwoners, regionaal 1977-2002
Figuur 5.4Arbeidsproductiviteit, regionaal 1977-2002
Figuur 5.5Investeringen per inwoner 15-65 jaar, regionaal 1995-2001
Figuur 5.6Ontwikkeling totale werkgelegenheid, regionaal 1993-2003
Figuur 5.7Ontwikkeling werkgelegenheid, regionaal 1993-2003 en 2003-2007
Figuur 5.8Ontwikkeling werkgelegenheid per sector, Zuid-Holland 1995-2007
Figuur 5.9Ontwikkeling starters, regionaal 1996-2003
Figuur 5.10Starters in Zuid-Holland naar sectoren, 1996-2003
Figuur 5.11Ontwikkeling inkomen per inwoner, regionaal 1989-2000
  
 Intermezzo: Urban revival?
Figuur 5.12aOntwikkeling aantal inwoners, grote steden 1955-2004
Figuur 5.12bOntwikkeling aantal inwoners, steden en suburbs 1955-2004
Figuur 5.13aOntwikkeling werkgelegenheid, grote steden en suburbs 1973-2003; Grote steden en agglomeraties
Figuur 5.13bOntwikkeling werkgelegenheid, grote steden en suburbs 1973-2003; Aandeel in nationaal totaal
Figuur 5.13cOntwikkeling werkgelegenheid, grote steden en suburbs 1973-2003; Noordvleugel en Zuidvleugel
Figuur 5.14Ontwikkeling werkgelegenheid grote steden, 1995-2003
Figuur 5.15Aandeel werkgelegenheid grote stad in totale agglomeratie, 1994-2003
Figuur 5.16Ontwikkeling werkgelegenheid vier grote steden naar economische sector, 1993-2003
Figuur 5.17Ontwikkeling aandeel 65-plussers, grote steden en suburbs 2003-2030
Figuur 5.18Ontwikkeling demografische druk, grote steden en suburbs 2003-2030
  
 Kenniseconomie
Figuur 6.1Patenten per miljoen inwoners binnen EU5, regionaal 1989-2001
Figuur 6.2Arbeidsplaatsen R&D naar provincie en type, 2001
Figuur 6.3Researchintensieve diensten EU15, regionaal 2002
Figuur 6.4Kennisintensieve diensten, regionaal 2003
Figuur 6.5Technologisch hoogwaardige industrie EU15, regionaal 2002
Figuur 6.6Hoogwaardige industrie, regionaal 2003
  
 Onderwijs en arbeidsmarkt
Figuur 7.1Werkloosheidspercentage EU15, regionaal 1995-2002
Figuur 7.2Ontwikkeling beroepsbevolking, regionaal 1996-2002
Figuur 7.3Ontwikkeling beroepsbevolking naar opleidingsniveau, regionaal 1996-2002
Figuur 7.4Beroepsbevolking naar opleidingsniveau, regionaal 2001/2002
Figuur 7.5Participatiegraad (beroepsbevolking per inwoner 15-65 jaar), regionaal /2003
Figuur 7.6Ontwikkeling participatiegraad, regionaal 1996-2002
Figuur 7.7Werkloosheid 2003 en ontwikkeling werkloosheid 1996-2003, regionaal
Figuur 7.8Werkloosheidspercentage naar opleidingsniveau, regionaal 2003-2005
Figuur 7.9Werkloosheid naar etniciteit, regionaal 2003-2005
Figuur 7.10Vacatures per duizend leden beroepsbevolking, regionaal 2003
Figuur 7.11Ontwikkeling vacatures, provincies 1996-2003
Figuur 7.12Ontwikkeling vacatures, RPA-gebieden 2003-2007
Figuur 7.13Pendelsaldi Zuid-Holland, regionaal 1996 en 2002
Figuur 7.14Pendelsaldi naar opleidingsniveau, regionaal 1996 en 2002
Figuur 7.15Opleidingsniveau banen en werkzame beroepsbevolking, steden 2002
Figuur 7.16Aandeel hoog-opgeleiden in beroepsbevolking, regionaal 2001/2002
Figuur 7.17Ontwikkeling aandeel hoog-opgeleiden in beroepsbevolking, regionaal 1996-2002
Figuur 7.18Ontwikkeling niet-werkzame werkzoekenden, regionaal sinds januari 2003
  
 Woon- en leefmilieu
Figuur 8.1Ontwikkeling inwoners, regionaal 1955-2004
Figuur 8.2Voorzieningenniveau per provincie, 2003
Figuur 8.3Voorzieningenniveau per Corop-gebied, 2003
Figuur 8.4Vertegenwoordiging natuur en recreatie, regionaal 2000
  
 Bereikbaarheid
Figuur 9.1aNationale en Europese ligging; nationale ligging
Figuur 9.1bNationale en Europese ligging; Europese ligging
Figuur 9.2File top-50
  
 Bedrijventerreinen
Figuur 10.1Uitgifte bedrijventerreinen, regionaal 1988-2003
Figuur 10.2Uitgeefbare bedrijventerreinen, regionaal 2004
Figuur 10.3Aantal jaren voorraad droge bedrijventerreinen, streekplangebieden
Figuur 10.4Aandeel en dichtheid van bedrijventerreinen op bedrijventerrein, 1988-2002
  
 Kantoren
Figuur 11.1Nieuwbouw kantoren per duizend inwoners 15 tot 65 jaar, regionaal 1989-2003
Figuur 11.2Nieuwbouw kantoorruimte, regionaal 1989-2010
Figuur 11.3Voorraad kantoorruimte, regionaal 1988-2003
Figuur 11.4Huurprijzen kantoorruimte, regionaal 2001
  
 Speerpunten en clusters
Figuur 12.1Relatieve vertegenwoordiging economische clusters, regionaal 2003
Figuur 12.2Ruimtelijke spreiding clusters Zuid-Holland, 2003
Figuur 12.3Doorvoer zeehavens Le Havre-Hamburg range, 1999-2003
Figuur 12.4Betekenis van havengebieden voor Nederlandse economie, 2001
Figuur 12.5Werkgelegenheid op zeehaventerreinen, 1988-2003
Figuur 12.6aAgribusiness-activiteiten, regionaal 2002: Corop-gebieden en streekplangebieden
Figuur 12.6bAgribusiness-activiteiten, regionaal 2002: Greenports
Figuur 12.6cAgribusiness-activiteiten, regionaal 2002: Ruimtelijke spreiding agribusiness
Figuur 12.7Kennisinstellingen in Zuid-Holland
Figuur 12.8Bedrijven met R&D-activiteiten in Zuid-Holland
Figuur 12.9R&D-loonkosten per vierkante kilometer, Nederland 1999
Figuur 12.10Ruimtelijke spreiding Toerisme & Recreatie, Zuid-Holland 2002